Firma

Początki działalności

American Systems Sp. z o.o. to firma, której korzenie sięgają roku 1996, kiedy to powstała firma American Systems of Marketing. W 2006 roku zmieniła się nazwa oraz status prawny firmy. Ciągły rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń, pozwala na dynamiczny rozwój firmy.

Idea

Ideą naszej firmy jest świadczenie usług, które zapewnią Państwu wyższy komfort pracy. Swą działalność opieramy na partnerskich stosunkach i indywidualnym traktowaniu naszych Klientów. Dążymy do tego, aby nasi Klienci darzyli nas pełnym zaufaniem.

Edukacja

W 2008 roku Zarząd firmy postanowił wykorzystać fundusze unijne w celu rozwijania rozwiązań informatycznych dla edukacji. Od 2008 roku eksperci zatrudnieni w American Systems sp. z o. o. pozyskali środki finansowe o wartości ponad 46 MLN PLN.

Sieci szerokopasmowe

Od 2013 roku firma American Systems Sp. z o. o. rozpoczęła świadczenie usług projektowania i budowy sieci szerokopasmowych. Terminowość realizacji oraz wysoka jakość usług zaowocowała pozyskaniem zaufania wśród największych operatorów rynku telekomunikacyjnego w Polsce.​

Pełna nazwa

„AMERICAN SYSTEMS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok założenia

2006

Siedziba Spółki

ul. 27 grudnia 7 (Budynek D), 61-737 Poznań

Kontakt

tel: +48 (61) 624 83 07

fax: +48 (61) 624 83 08

e-mail: sekretariat@american-systems.pl

Numer REGON

100281496

Numer NIP

7752549956

KRS

American Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 7 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000267819

Kapitał zakładowy

50 000 zł – wpłacony w całości (w 100% polski)

Zarząd

Prezes Zarządu: Robert Bagiński

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Działalność Charytatywna

Celem działalności fundacji jest:

 • wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi i wspieranie ich rodzin, m.in. poprzez:
  • indywidualną pomoc dzieciom, w tym: zaspakajanie pilnych potrzeb związanych z chorobą,
  • dofinansowanie leczenia i rehabilitacji,
  • dofinansowanie pobytu w szpitalu rodziców opiekujących się dziećmi hospitalizowanymi (noclegi)-w przypadkach uzasadnionych,
  • wypełnienie dzieciom hospitalizowanym czasu wolnego od zabiegów terapii nowotworowej,
  • integracja dzieci chorych ze zdrowymi,
 • poprawa warunków hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji dzieci z chorobami nowotworowymi:
  • finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji,
  • modernizacja oddziałów onkologii dziecięcej,
 • działalność propagatorska i informacyjna w zakresie chorób nowotworowych, przeszczepów i dawstwa szpiku,
 • powiększanie zasobów osobowych Rejestru Dawców Szpiku i finansowanie badań antygenów zgodności tkankowej HLA potencjalnych dawców szpiku,
 • działalność charytatywna: aukcje, koncerty, akcje m.in. o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Adres strony: www.krwinka.org

PPTB Polska Platforma Technologiczna Budownictwa

Firma American Systems Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa

Klaster sEaNERGIA

Firma American Systems Sp. z o.o. jest partnerem klastra sEaNERGIA w sektorze przedsiębiorstw.

PITECDL

Firma American Systems Sp. z o.o. jest parterem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Platforma nSzkoła została również wytypowana jako narzędzie do przeprowadzania oficjalnych testów ECDL.

 

Wykonanie robót projektowo – budowlanych oraz dostawę urządzeń

American Systems Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań, REGON 100281496, NIP 752549956, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267819, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na wykonanie robót projektowo – budowlanych oraz dostawę urządzeń objętych projektem w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętych projektem: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wrocławskim” (numer obszaru POPC01_020406)


Wyniki postępowania

Wykonanie robót projektowo – budowlanych oraz dostawę urządzeń objętych projektem

American Systems Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót projektowo – budowlanych oraz dostawę urządzeń objętych projektem w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wrocławskim” (numer obszaru POPC01_020404)


Wyniki postępowania

Opracowanie prototypu oprogramowania wraz z urządzeniem głównym, urządzeniami peryferyjnymi oraz serwisem dla pacjentów z implantami kardiologicznymi oraz lekarzy

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie prototypu oprogramowania wraz z urządzeniem głównym, urządzeniami peryferyjnymi oraz serwisem dla pacjentów z implantami kardiologicznymi oraz lekarzy” (zwanego dalej: Projektem), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, American Systems sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na prace badawcze służące opracowaniu prototypu oprogramowania wraz z urządzeniem głównym, urządzeniami peryferyjnymi (tzw. końcówkami) oraz serwisem dla pacjentów z implantami kardiologicznymi oraz lekarzy.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe – zakup metadanych

W związku z realizacją projektu pt. „METATUTOR – innowacyjne oprogramowanie optymalizujące proces uczenia się na podstawie diagnozy metastrategii poznawczych użytkownika”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.5 Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, American Systems sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup metadanych (50 000 metadanych).

Ogłoszenie zamieszczono dnia 09.09.2015 r.

page0001page0002page0003page0004page0005page0006page0007page0008page0009page0010page0011page0012page0013page0014page0015page0016page0017page0018page0019

Zapytanie ofertowe na wykonanie założeń oraz 194 scenariuszy oraz realizację na podstawie tych scenariuszy 194 krótkich filmów

American Systems sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie założeń oraz 194 scenariuszy oraz realizację na podstawie tych scenariuszy 194 krótkich filmów (8 – 10 minut) dla każdego zawodu wskazanego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z późn. zm.), z wyłączeniem tzw. zawodów artystycznych (plastyk, bibliotekarz, aktor cyrkowy, aktor scen muzycznych, muzyk, tancerz, animator kultury), z uwzględnieniem specyfiki zawodów i koncepcji psychologii pozytywnej, w ramach projektu „Poradnik pozytywnego myślenia”.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 31.10.2014 r.

Protokół – PPM filmy

page0001page0002page0003page0004page0005page0006page0007page0008page0009page0010page0011page0012page0013page0014page0015page0016

Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację stacjonarnych szkoleń dla nauczycieli na etapie upowszechniania na terenie całej Polski

American Systems sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu na kompleksową organizację stacjonarnych szkoleń dla nauczycieli na etapie upowszechniania na terenie całej Polski, w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 18.09.2014 r.

page0001page0002page0003page0004page0005page0006page0007page0008page0009page0010page0011page0012page0013page0014page0015page0016page0017page0018page0019page0020page0021page0022

Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację warsztatów oraz prelekcji dla nauczycieli

American Systems sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu na kompleksową organizację warsztatów oraz prelekcji dla nauczycieli w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”.

Zapytanie ofertowe

Zapewnienie dojazdu uczestników szkoleń

W związku z realizacją projektu pt. „Technologia w służbie rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zapewnienie dojazdu uczestników szkoleń.

Zapytanie ofertowe (10.02.2014)

Zapytanie ofertowe (24.06.2014)

Regulamin

Wyniki postępowania

Edumotywator

Zapraszamy do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie usług Assessment Center, szkoleń z zakresu tworzenia systemu szkoleń i polityki rozwoju pracowników oraz doradztwa w zakresie wsparcia informatycznego dla zarządzania szkoleniami i rozwojem pracowników w ramach projektu pn. „Edumotywator”.

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania 27.12.2013

Przeprowadzenie szkoleń wraz z wydrukowaniem autorskich skryptów szkoleniowych

W związku z realizacją projektu pt. „Technologia w służbie rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń wraz z merytorycznym opracowaniem i wydrukowaniem autorskich skryptów szkoleniowych.

Zapytanie ofertowe

Regulamin

Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w zakresie tematyki „Biznesplan i marketing”

W związku z realizacją projektu pt. „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w zakresie tematyki „Biznesplan i marketing”.

Zapytanie ofertowe doradztwo biznesplan SKRZYDŁA DLA BIZNESU (03.10.2013) (pdf)

Zapytanie ofertowe doradztwo biznesplan SKRZYDŁA DLA BIZNESU (03.10.2013) (doc)

Zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania SKRZYDŁA DLA BIZNESU

Ewaluacja zewnętrzna

W związku z realizacją projektu pt. „META-TUTOR: Innowacyjny system kształcenia interdyscyplinarnego z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla szkół gimnazjalnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej.

Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 27.09.2013 r.

Zapytanie ofertowe

Regulamin

Wzór umowy

Wynajem sal szkoleniowych oraz zapewnienie cateringu

W związku z realizacją projektu pt. „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych w celu realizacji szkoleń i doradztwa indywidualnego oraz zapewnienie cateringu dla uczestników/czek szkoleń szkoleń.

Zapytanie ofertowe (pdf)

Zapytanie ofertowe (doc)

Regulamin udzielania zamówień w projektach współfinansowanych w ramach PO KL w ramach zasady konkurencyjności

Zapewnienie dojazdu

W związku z realizacją projektu pt. „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zapewnienie dojazdu w obie strony uczestnikom projektu, zamieszkującym powiaty chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, jarociński, kolski, koniński: powiat ziemski, m. Konin, pilski, pleszewski, słupecki, szamotulski, średzki, turecki, wągrowiecki, wrzesiński i złotowski, na szkolenia oraz doradztwo indywidualne odbywające się na terenie Poznania, Piły, Konina i Jarocina.

Zapytanie ofertowe (pdf)

Zapytanie ofertowe (doc)

Regulamin udzielania zamówień w projektach współfinansowanych w ramach PO KL w ramach zasady konkurencyjności

Przeprowadzenie szkoleń wraz wydrukowaniem autorskich skryptów szkoleniowych

W związku z realizacją projektu pt. „EKO-LIDERZY – profesjonalne szkolenia z zakresu ekoturystyki dla wielkopolskich przedsiębiorstw i ich pracowników z branży turystycznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń wraz z merytorycznym opracowaniem i wydrukowaniem autorskich skryptów szkoleniowych.

Zapytanie ofertowe

Regulamin

Dostawa tablic interaktywnych – wznowienie

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.05.2013 r. wznowiono zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 8 tablic interaktywnych. Zapytanie to realizowane jest w ramach projektu pt. „META-TUTOR: Innowacyjny system kształcenia interdyscyplinarnego z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla szkół gimnazjalnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia, American Systems Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

Regulamin

Protokół

Dostawa tablic interaktywnych

W związku z realizacją projektu pt. „META-TUTOR: Innowacyjny system kształcenia interdyscyplinarnego z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla szkół gimnazjalnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę tablic interaktywnych, ogłoszonych dnia 26.04.2013 r.

Unieważnienie przetargu

Zapytanie ofertowe

Regulamin

Dostawa pomocy dydaktycznych

W związku z realizacją projektu pt. „META-TUTOR: Innowacyjny system kształcenia interdyscyplinarnego z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla szkół gimnazjalnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych.

Zapytanie ofertowe

Protokół

Regulamin

Zakup pamięci USB – pendrive

W związku z realizacją projektu pt. „WIEDZA UJARZMIONA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup pamięci USB – pendrive.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Dostawa 1800 pendrive’ów w ramach projektu Wirtualna szkoła – dostępna szkoła

W związku z realizacją projektu pt. „WIRTUALNA SZKOŁA – DOSTĘPNA SZKOŁA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 1800 pendrive’ów.

Zapytanie ofertowe

Regulamin udzielania zamówień w projektach współfinansowanych w ramach PO KL w ramach zasady konkurencyjności

Przygotowanie podręczników dla uczniów szkół dla dorosłych

W związku z realizacją projektu pt. „WIRTUALNA SZKOŁA – DOSTĘPNA SZKOŁA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przygotowanie merytoryczne oraz graficzne podręczników dla uczniów szkół dla dorosłych wraz z ich wydrukiem.

Zapytanie ofertowe

Umowa

Przygotowanie podręczników dla uczniów szkół dla dorosłych

W związku z realizacją projektu pt. „WIEDZA UJARZMIONA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przygotowanie merytoryczne oraz graficzne podręczników dla uczniów szkół dla dorosłych wraz z ich wydrukiem.

Zapytanie ofertowe

Umowa

Organizacja i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu

W związku z realizacją projektu pt. „SKRZYDŁA DLA BIZNESU – pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert organizację i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu.

Zapytanie ofertowe (pdf)

Zapytanie ofertowe (doc)

Regulamin udzielania zamówień w projektach współfinansowanych w ramach PO KL w ramach zasady konkurencyjności

Opracowanie zawartości merytorycznej programu informatycznego

W związku z realizacją projektu pt. „META-TUTOR: Innowacyjny system kształcenia interdyscyplinarnego z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla szkół gimnazjalnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie zawartości merytorycznej programu informatycznego, ogłoszonych dnia 10.12.2012 r.

Regulamin

Zapytanie ofertowe: Biologia 1

Zapytanie ofertowe: Biologia 2

Zapytanie ofertowe: Chemia 1

Zapytanie ofertowe: Chemia 2

Zapytanie ofertowe: Fizyka 1

Zapytanie ofertowe: Fizyka 2

Zapytanie ofertowe: Geografia 1

Zapytanie ofertowe: Geografia 2

Zapytanie ofertowe: Matematyka 1

Zapytanie ofertowe: Matematyka 2

Zapytanie ofertowe: Matematyka 3

Zapytanie ofertowe: Matematyka 4

Zapytanie ofertowe: Matematyka 5

Zapytanie ofertowe: Matematyka 6

Wznowienie postępowania – zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Fundament Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, American Systems Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń, rekrutację uczestników/czek szkoleń oraz prowadzenie monitoringu i ewaluacji beneficjentów ostatecznych projektu.

Leave a reply

Back to Top